Verhuur vintage meubels & woonaccessoires

Ben je op zoek naar toffe vintage meubels of woonaccessoires voor je set staging?

Bij Woodstock Design kun je vintage meubels en woonaccessoires huren voor je fotoshoot, film, commercial of andere media opname. Je heb de keuze uit het volledige assortiment van onze webshop.
vintage meubels huren set staging

Decor of rekwisiet

Wij verhuren onze vintage items uitsluitend voor decor of rekwisiet. We verhuren geen meubels voor gebruik.

Prijzen

Onze verhuurprijs is 15% voor een periode van twee dagen. Voor een periode van maximaal twee weken geldt een huurprijs van 25%.

Voor verhuur van onze vintage meubels & accessoires geldt een minimum orderbedrag van €100,- exclusief BTW.

Waarborg

Als waarborgsom vragen wij de verkoopprijs van het item zoals vermeld op onze webshop.

Afhalen of bezorgen

Je kunt het gehuurde vintage item afhalen / retourneren in ons magazijn in Rijen op de afgesproken datum. Indien gewenst kunnen wij het transport en de opbouw van de vintage items voor je verzorgen.

Hoe werkt het?

Een tof meubel of vintage woonaccessoire gevonden dat je wilt huren?  Of heb je nog vragen?

Neem vrijblijvend contact op met Daniël via daniel@woodstockdesign.nl of via telefoonnummer 0651298295. Als we tot een overeenkomst komen, zetten we de gemaakte afspraken zetten we op papier en ontvang je een orderbevestiging van ons.

Wij raden je aan om ook even onze algemene huurvoorwaarden door te lezen. Deze vind je hieronder.

Verhuurvoorwaarden Woodstock Design

Artikel 1: Algemeen

Op al onze huurovereenkomstenbetreffende de verhuur van vintage meubels en/of woonaccessoires.
zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. In het vervolg van deze voorwaarden aangeduid als het gehuurde vintage goed.

Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 2: De overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Woodstock Design een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een huurcontract met de huurder heeft afgesloten. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door Woodstock Design is verzonden, dan wel het huurcontract door de huurder is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
Woodstock Design heeft het recht de bevestiging van een offerte zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3: Prijzen

Al onze prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, vervoers- of verzendkosten, en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 4: Huurtermijn

De huurtermijn wordt vastgelegd in de huurovereenkomst. De huurtermijn start na het ophalen/ de bezorging van het gehuurde vintage goed.

De huurtermijn eindigt wanneer de huurder het gehuurde vintage goed inlevert bij Woodstock Design / of wanneer Woodstock Design het gehuurde vintage goed ophaalt bij de huurder.

De huurtermijn eindigt na de overeengekomen periode zoals vermeld in de huurovereenkomst. Indien Woodstock Design door toedoen van de huurder het gehuurde vintage goed niet kan ophalen op de afgesproken tijd en datum, wordt een huurperiode in rekening gebracht bij de huurder. Deze huurperiode eindigt wanneer het gehuurde vintage goed weer in het bezit is van Woodstock Design.

Artikel 5: Bezorging / afhalen

Levering door Woodstock Design of derden: de aangegeven lever- en ophaaltijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Overmacht

Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid een tijdige nakoming niet verwacht kan worden van Woodstock Design, zal de levertijd en/ of ophaaltijd verlengd worden met een tijdsduur gelijk aan het voortduren van de omstandigheden. Onder overmacht wordt verstaan: werkstaking, ziekte personeel, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen, aanslagen, natuurrampen, onvoorziene verkeerssituaties.

Bevoegd persoon

De huurder draagt zorg voor de aanwezigheid van een bevoegd persoon op de afgesproken leverdag & ophaaldag en geplande tijd moment. Deze persoon dient gemachtigd te zijn voor de in ontvangstneming en teruggave van het gehuurde meubel.

Indien er bij levering of afhaling van het gehuurde vintage goed, geen bevoegd persoon aanwezig is heeft Woodstock Design het recht het gehuurde vintage goed terug mee te nemen en de (extra) transportkosten hiervoor in rekening te brengen.

Artikel 6: Algemeen

Voldoende mankracht

Zowel bij het ophalen als afleveren door de huurder bij Woodstock Design / of bij het ophalen of leveren op het adres van de huurder, dient de huurder te voorzien in voldoende mankracht om het gehuurde meubel in en uit te laden.

Beschermmateriaal

De huuder dient bij het ophalen en afleveren voldoende beschermmateriaal te hebben om de het gehuurde veilig en schadevrij te vervoeren. Indien de huurder niet over deze materialen beschikt, kunnen deze tegen een meerprijs worden gehuurd bij Woodstockdesign.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

De gehuurde vintage meubels en/of overige vintage items blijven te allen tijde eigendom van Woodstock Design, ongeacht de duur van de overeenkomst.

De verhuurder heeft niet het recht het gehuurde goed te ontvreemden, te verpanden, te verhuren of ten behoeve van derden te bezwaren.

Het verhuren aan derden is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woodstock Design.

Eigendomsvoorbehoud

Woodstock Design is altijd bevoegd een beroep te doen op haar eigendomsvoorbehoud en haar eigendommen tot zich te nemen, indien de huurder niet tijdig betaalt en/of in gebreke blijft in zijn verplichtingen.

De huurder zal Woodstock Design onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de zaak. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslaglegging op de zaak, dient hij Woodstock Design per direct hiervan op de hoogte te stellen.

Bovendien zal de huurder meedelen waar het van Woodstock gehuurde zich bevindt. Bij beslag op het gehuurde goed, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendom) rechten van Woodstock Design.

Waarborgsom

Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de huurder per overeenkomst een waarborg verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in de overeenkomst.

Indien de huurder de waarborg niet voldoet voor de aanvang van de huurtermijn, kan Woodstock Design de overeenkomst eenzijdig beëindigen en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde.

Bij het einde van de overeenkomst heeft Woodstock Design het recht om door de huurder verschuldigde bedragen te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

De waarborgsom wordt niet cash terugbetaald aan de huurder door Woodstock Design, tenzij uitdrukkelijk anders vastgesteld in de overeenkomst. De waarborgsom wordt binnen de 7 werkdagen via een bankoverschrijving teruggestort op de rekening van de huurder.

 Artikel 8: Aansprakelijkheid/Risico

De aansprakelijkheid en risico van het gehuurde goed gaan over naar de huurder tijdens de huurtermijn (zie art. 4) en zolang het gehuurde goed niet terug in het bezit is van Woodstock Design.

Tijdens deze periode is de huurder aansprakelijk voor diefstal, vermissing, of beschadiging van het gehuurde goed. Eventuele schade aan het gehuurde meubel wegens diefstal, vermissing of beschadiging zal door de huurder worden vergoed.

Vervangwaarde

De vervangwaarde van het meubel is de verkoopprijs zoals vermeld in de online shop en dient betaald te worden door de huurder bij totaal verlies. De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht hij aan de diefstal, vermissing, of beschadiging schuld heeft. De huurder dient zijn risico voor eigen rekening afdoende te verzekeren.

Schade

Schade aan het gehuurde dient binnen 24 uur na de ontdekking, of het ontstaan ervan, aan Woodstock Design te worden gemeld.

Reparaties aan het gehuurde goed mogen nooit zonder schriftelijke toestemming van Woodstock Design gebeuren door de huurder dan wel derden ingehuurd door de huurder.

Diefstal

Bij diefstal/vermissing van het gehuurde is de huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Woodstock Design te melden en aangifte doen bij het politiebureau. Een kopie van het proces-verbaal wordt aan Woodstock Design overhandigd.

Het gehuurde goed mag uitsluitend en alleen worden gebruikt voor het doel waartoe het bij het aangaan van de overeenkomst is bestemd.

Artikel 9: Schadeformulier

De huurder inspecteert samen met een medewerker van Woodstock Design het gehuurde meubel op uiterlijke waarneembare gebreken.
Eventuele gebreken worden vermeld op het schadeformulier, voorzien door Woodstock Design, en in 2 exemplaren door beide partijen ondertekend. Het gehuurde meubel wordt geacht afgeleverd te zijn in de staat zoals vermeld op het ondertekende schadeformulier.

Bij terug in bezitneming van het gehuurde meubel door Woodstock Design wordt het ingevulde schadeformulier samen met de huurder vergeleken met de huidige staat van het gehuurde goed. Eventuele schade is ten laste van de huurder (zie Artikel 8)

Artikel 10: Annuleren

Het is mogelijk voor de huurder om de huurovereenkomst schriftelijk te annuleren voor levering van het gehuurde vintage goed heeft plaats gevonden. Indien Woodstock Design al kosten heeft moeten maken zullen deze in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Betaling

Het tijdstip wanneer het huurbedrag betaald moet worden door de huurder wordt vermeld in de afgesloten overeenkomst.

Artikel 12: Geschillen

Op de huurovereenkomst tussen Woodstock Design en de huurder waarop deze huurvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

WhatsApp Stuur ons een appje